Besiktning av lagerinredning

Vi ser till att ditt lagersystem uppfyller dagens rådande krav.

Genom att tidigt upptäcka skador förhindrar du inte bara skador utan minskar även de framtida reparationskostnaderna och förlänger livslängden på det befintliga ställaget.

Öka förståelsen och säkerheten

Ett bra sätt att upptäcka och förhindra skador på ditt ställage är att följa de riktlinjer och lagar som ställs samt att utbilda din lagerpersonal för att ge dem en ökad förståelse för ställage och lagersäkerhet.

Lagar som ställer krav

Alla företag är enligt lag ansvariga för att deras anställda arbetar i en säker arbetsmiljö med säker utrustning. Detta gäller självklart även i lagermiljön och för både nya lager såväl som befintliga lager.

Lagstiftningar och vägledning som omfattar dessa krav är:
Arbetsmiljölagen (AML)
Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter
Europastandard SS-EN 15635

Arbetsmiljölagen (AML)

I arbetsmiljölagen (AML) beskrivs det att arbetsgivaren ska:

  • Systematiskt ska planera, leda och kontrollera verksamheten och vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga olycksfall.
  • Tidsplanerna åtgärder som inte kan vidtas omedelbart  och i samband med det ska även handlingsplaner upprättas.

Kontakta mig

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig inom kort

Arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter

Enligt arbetsmiljöverkets (AV) föreskrifter ska all utrustning som används ska underhållas och genomgå regelbundna kontroller så att den uppfyller gällande krav.
Vill du boka besiktning eller undrar du något? Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig

Europastandard SS-EN 15635

Beskriver att all:

  • Personal som arbetar i och omkring pallställ skall upplysas om hur systemet används på ett säkert sätt, detta för att säkerställa en trygg arbetsmiljö för dem själva och andra.
  • Säkerhetsproblem eller skada som observeras ska omedelbart rapporteras till den som är ansvarig för lagerinredningens säkerhet.
  • Ansvarig för lagerinredningens säkerhet ska säkerställa att okulärkontroll genomförs varje vecka eller med andra regelbundna intervall utifrån en riskbedömning.
  • Minst en gång per år skall en expertbesiktning genomföras av en tekniskt kunnig/kompetent person

Få en ökad förståelse för lagersäkerhet och ställage

Vi utbildar dig och din personal i lagersäkerhet och ställagelära för ar att er kunskap och förståelse kring risker som finns på lagret. Kursen hålls på plats hos er eller i våra lokaler och riktar sig till dig som ansvarar för lagerarbetet eller är skyddsombud.

I kursen går vi bland annat igenom
– Arbetsmiljöverkets föreskrifter gällande ställage
– De senaste Europastandarderna
– Belastnings regler för ställaget
– Planering, montering och användning av systemet
– Hur ni kan förebygga olyckor

Kursen kan enkelt skräddarsys för att passa ert inviduella behov.
För mer information om Utbildning i Ställagesäkerhet vänligan kontakta oss via telefon, mail eller chatt

Vi hjälper dig med besiktning

  • Vi besiktar ert lager efter de föreskrifter och regler som finns och ger även tips på vilka krav arbetsmiljöverket ställer samt vad ni behöver tänka på
  • Våra besiktningsmän innehar personcertifikat ”Besiktningsman Lagerinredningar” utfärdat av RISE certifieringar och innebär att de har genomgått utbildning samt har den erfarenhet som krävs för att utföra besiktningar på alla typer av lagerinredningar, entresoler samt grenställ.
  • En besiktning innebär att vi i första hand från golv okulärt genomför en besiktning på ert lager och antecknar brister och för ett protokoll som överlämnas till er efter utförd besiktning. I protokoll framgår alla brister och risker som finns och hur allvarliga dessa är
  • Efter detta överlämnas en åtgärdsplan på hur dessa bör åtgärdas.

Kontakta gärna oss för mer information om våra besiktningar, du når oss enklast genom telefon, mail eller chatten

Samma regler gäller för

Samma regler gäller för grenställ, pallställ, hyllställ och entresoler när det gäller en skada eller en påkörning: Alla skador försämrar lastkapaciteten hos lagerinredningen tillika reducerar säkerhetsfaktorn som har tagits fram av konstruktören.

 

Undantag gäller automatiska kranlager:
Dessa skall i sen helhet besiktigas under en 5 års period (20% per år)

Vad gäller för olika skyddstillbehör?

Rasskydd:

Skall alltid finns då det föreligger risk att löst fallande gods kan falla ut stallaget och skada någon t.ex om det finns en arbetsplats på ena sidan av ett enkel-stallage, detta gäller ej i truckgångar. Rasnät ersätter EJ ett genomskjutningsskydd.

 

Belastningskylt:

En belastningskylt skall alltid finnas. Där skall det framgå vilka olika vikter och lastkapacitet stallaget klarar. Skylten tas fram av konstruktören. Vid ändrande av stallagets utformande skall alltid en ny belastningsskylt tas fram. Skylten skall sitta väl synlig för alla brukare av stallaget.

 

Stolpskydd/ Gavelskydd:

Stolpskydd och gavelskydd skall alltid finns där det förkommer mekanisk in- och utlastning med truck eller liknande utrustning och det finns risk för skada på stolpe vid påkörning. Stolpskydd behövs inte om det är uppenbart onödigt, t.ex vi manuellt handlastande av material i stallaget från golv.

 

Genomskjutningsskydd:

Skall alltid finns där det finns risk att någon skjuta igenom en pall till andra sidan och risk föreligger att någon får lasten på sig och allvarlig skada kan uppkomma. Genomskjutningsskydd behövs ej om det inte är uppenbart onödigt, t.ex när stallaget står så pass nära en vägg att en person inte kan komma in bakom stallaget. Olika iläggsprodukter ersätter inte genomskjutningsskyddet i ett dubbel-stallage då risk att det går att skjuta pallen på andra sidan över kanten.

Dags att besikta din lagerinredning?

Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig med en offert för besiktning av dina ställage.
Adress för besiktning
Typ av ställage*
PallställMobilt systemDäckställHyllställDjupstaplingFifo/filoVirkesställListställEntresolKranlagerGrenställ